မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲသူမ်ားကုိ ေထာင္ဒဏ္အစား လူမႈေရးျပစ္ဒဏ္သာက်ခံေစမည့္ ဥပေဒၾကမ္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးမည္

အမ်ိဳးသားလႊတ္ ေတာ္က အတည္ျပဳေပးပို႔သည့္ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစဲြသူမ်ားကုိ ေထာင္ဒဏ္အစား လူမႈေရးအ က်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ေစမည့္ ဥပေဒၾကမ္းကုိ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ က ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ရက္က အစီရင္ခံစာတင္သြင္းသည္။

 

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က ျပင္ဆင္ခ်က္ျဖင့္ အတည္ျပဳေပး ပုိ႔လာေသာ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ကုိ ေျပာင္းလဲေစတတ္ေသာ ေဆးဝါးမ်ား ဆုိင္ရာဥပေဒ ျပင္ ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းကို ဥပေဒ ၾကမ္းေကာ္မတီအစီရင္ခံစာအ ေပၚ အေျခခံကာ ကုိယ္စားလွယ္ မ်ားက ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္သည္။

 

‘‘အစီရင္ခံစာက ဥပေဒရဲ႕ အၿပီးမဟုတ္ေသးပါဘူး။ ကုိယ္ စားလွယ္ေတြက ျပင္ဆင္ခ်က္အ ဆိုေတြ တင္သြင္းေဆြးေႏြးၿပီးမွ အတည္ျပဳမွာပါ’’ဟု ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီဝင္ ဦးေနမ်ိဳးထြန္းက ေျပာသည္။

 

မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲသူမ်ားကုိ လူမႈအက်ိဳးျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ဝတ္စံုျဖင့္ ႀကီးၾကပ္သူ ေရွ႕ေမွာက္၌ အမ်ားျပည္သူအ က်ိဳးရိွေစမည့္ သစ္ပင္ပန္းမန္စိုက္ ပ်ိဳးျခင္း၊ လမ္းတံတားမ်ား ျပဳျပင္ျခင္း၊ လူမႈေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းစသည့္ လုပ္ငန္း မ်ားကုိ တရား႐ံုးအမိန္႔ပါျပစ္ဒဏ္ အတိုင္း ကုိယ္တုိင္လုပ္အားျဖင့္ အခမဲ့လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေပး ျခင္းကို ဆုိုလုိသည္ဟု အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က ထည့္သြင္းအတည္ ျပဳထားသည္။

 

လက္ရိွႏုိင္ငံတကာတြင္ မူး ယစ္ေဆးဝါးသံုးစဲြသူမ်ားအား ျပစ္ မႈေၾကာင္းအရ အေရးယူသကဲ့သို႔ အေရးယူျခင္းမျပဳေတာ့ဘဲ က်န္း မာေရးဆုိင္ရာ ျပႆနာခံစားရသူ မ်ားအျဖစ္ ႐ႈျမင္၍ ေဆးကုသေပး ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေပး ျခင္း၊ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစဲြမႈ ေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္ေပၚ ေနသည့္ ေသြးမွတစ္ဆင့္ ကူးစက္ ေသာ ေရာဂါမ်ားအႏၲရာယ္မွ ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ ရြက္ႏုိင္ေရး အစီအမံမ်ား ထည့္ သြင္းရန္ လုိအပ္ျခင္း၊ ေခတ္စနစ္ ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈ မရိွေတာ့ျခင္းစသည့္ အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျပင္ဆင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဥပေဒ ၾကမ္းေကာ္မတီမွ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းသူ သထံုမဲဆႏၵနယ္မွ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚမာမာခုိင္က ေျပာသည္။

 

ယင္းဥပေဒၾကမ္းကုိ ျပင္ ဆင္ခ်က္အဆုိတင္သြင္းေဆြးေႏြး လိုသူ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ေအာက္တိုဘာ ၃၀ ရက္ ေနာက္ဆံုးထား၍ အမည္စာရင္းေပးသြင္း ရန္ ဥကၠ႒က ေၾကညာခဲ့သည္။

 

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အ တည္ျပဳခ်က္အတုိင္း ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ သေဘာ ထားကြဲလဲြမႈမရိွပါက ဥပေဒၾကမ္း အတည္ျပဳႏုိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ကြဲလဲြခ်က္ရိွပါက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္တြင္ မဲခဲြဆံုးျဖတ္ရမည္ျဖစ္ သည္။

credit—–7day daily